خرید ممبر کانال

خرید ممبر اجباری

در این روش کاربر را به اجبار عضو کانال میکنیم. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید

1000 ممبر
35 هزار تومان
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
2000 ممبر
70 هزار تومان
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
5000 ممبر
150 هزار تومان
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
بالای 10 کا ممبر
تماس بگیرید
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه

خرید ممبر اختیاری

در این روش از تبلیغات موثر و ویژه استفاده می شود و کاربر به میل خود در کانال شما عضو می شود. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید

1000 ممبر
80 هزار تومان
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
2000 ممبر
160 هزار تومان
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
5000 ممبر
370 هزار تومان
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
بالای 10 کا ممبر
تماس بگیرید
 • مخصوص کانال
 • ممبر کانال با ریزش متوسط
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
 • پشتیبانی
 • ممبر هدیه
خرید ممبر کانال